Bildiri Yazım Kuralları

 • Sayfa Düzeni:
  • Bildiriler, A4 boyutundaki sayfalara sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm. boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfalara sayfa numarası verilmemelidir.
 • Başlık:
  • Başlık, birinci sayfanın başına ortalanmış biçimde Arial yazı tipi ile 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
  • Başlığı oluşturan sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük olmalı, diğerleri küçük olmalıdır.
  • Başlığın Türkçesi ve İngilizcesi alt alta verilmelidir.
 • Yazarın/ların Adı/ları:
  • Yazar ya da yazarların adları başlığın altına bir satır boşluk bırakılarak Arial yazı tipi ile 12 punto ve normal (koyu olmayacak) yazılmalıdır.
  • Adların altına aynı yazı tipiyle yazarların görev yaptıkları kurumlar yazılmalıdır.
  • Yazar ya da yazarların akademik unvanı, üniversitesi, fakültesi, bölümü, anabilim dalı, e-posta adresi birinci sayfanın altına dipnot verilerek yazılmalıdır.
 • Özet:
  • Bildiri özeti, Arial yazı tipi ile 10 punto olarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.
  • Özet; bildirinin amacını, yöntemini ve sonucunu kapsayacak biçimde yapılandırılmalıdır.
  • Özet, 120 sözcüğü geçmemelidir.
  • Özetin altına en az 3, en çok 6 olmak üzere anahtar sözcükler verilmelidir.
  • Özetin altına aynı yazı biçimiyle olmak üzere İngilizcesi (abstract) anahtar sözcükleri (keywords) ile birlikte verilmelidir.
 • Ana Metin:
  • Ana metin, 1,5 satır aralığında Arial yazı tipi ile 11 punto olarak yazılmalıdır.
  • Ana metin; Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.
  • Alt başlıklar sola dayalı ve koyu olarak 12 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Çizelgeler ve Biçimler (Bildiri metninde varsa):
  • Çizelgeler ve biçimler, basıma verilecek biçimde hazırlanmalı, metin içine yerleştirilmelidir.
  • Çizelge ve biçimlere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır.
  • Çizelge ve biçim başlıkları sola dayalı ve koyu olarak 11 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
  • Çizelgelerde dikey çizgiler olmamalı ve yalnızca üç yatay çizgi kullanılmalıdır.
 • Metin İçinde Kaynak Gösterimi:
  • Metin içinde kaynak gösterilirken başka yapıtlardan yapılan alıntılar kaynakça ayracı içinde gösterilmelidir.
  • Kaynakça ayracında yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gösterilmelidir (Örnek: Sever, 2013: 25).
  • Aynı ayraç içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa kaynaklar yazarların soyadlarına göre abecesel sıraya dizilerek gösterilir (Örnek: Göktürk, 1998; Uygur, 1985; Vygotsky, 1962).
  • Özgün kaynağa ulaşılamadığında aktaran kişiye ilişkin bilgiler verilir (Örnek: Togan, 1981’den Akt.: Duman, 2013: 75).
 • Kaynakça Bölümünde Kaynak Gösterimi:
  • Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, Kaynakça bölümünde belirtilmelidir.
  • Kaynakça bölümünde yapıtlar, yazarların soyadlarına göre abecesel olarak sıralandırılmalıdır.
  • Kaynakçada yer alan kitap, makale, bildiri, tez ve sözlük kaynakları aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Tek Yazarlı Kitap: Sever, Sedat (2013) Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. İzmir: Tudem Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap: Sever, S., Kaya, Z. ve Aslan, C. (2006) Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Ankara: Morpa Yayınları.

Kitap Bölümü: Acan, F. (1996) “Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum”, H. Coşkun (Ed.) Akademik Yaşamda Kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Yayını.

Çeviri Kitap: Duverger, M. (1986) Sosyal Bilimlere Giriş. (Çev.: Ü. Oksay). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Tezler: Karagül, Sedat (2010) “İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öğretim Programında Belirtilen Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sözlük: Türkiye Bilimler Akademisi (2011) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. Ankara: Yeni Reform Matbaacılık.

Makale: Sever, Sedat (2002) “Öğretim Dili Olarak Türkçenin Sorunları ve Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Etkili Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-2, 15-18.

Bildiri: Sever, Sedat (2007) “Türkçe Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatürün Kullanımı” (ss. 222-229). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Eskişehir: Nobel Yayın Dağıtım.

Bir cevap yazın